USLOVI KORIŠĆENJA

Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na pristup ili korišćenje softvera „Debunker“ dostupnog na veb adresi: www.debunker.rs i njegovim poddomenima (u daljem tekstu: „Aplikacija“) kao i svih usluga, sadržaja i ostalih digitalnih sredstava, servisa i opcija koji su dostupni na ili u vezi sa Aplikacijom (u daljem tekstu „Servisi“) i predstavlja pravno obavezujući ugovor između:

 1. Debunker doo, matični broj: 21558095, sa sedištem na adresi Dositejeva br. 45/5, 11 000 Beograd, kontakt email: info@debunker.rs, (u daljem tekstu: „Debunker“ ili „mi“)
  i
 2. Korisnika, koji je definisan u članu 2 tačka 1 ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: „Korisnik“ ili „Vi“).

Član 1

Generalne odredbe i prihvatanje Uslova korišćenja

 1. Debunker je privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije i svoje poslovanje vrši u skladu sa relevantnim zakonodavstvom Republike Srbije.
 2. Pristupanjem na vebsajt www.debunker.rs, odnosno njegovim poddomenima,, registracijom naloga, instaliranjem i/ili korišćenjem Aplikacije i Servisa u bilo koje svrhe, Vi prihvatate ove Uslove korišćenja kao pravno obavezujuć ugovor i prihvatate da ste njegova ugovorna strana.
 3. Debunker zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni Uslove korišćenja, kao i sve ostale pravilnike i politike koje se odnose na Aplikaciju i Servise. Ovakve promene stupaju na snagu danom objave na ovoj internet stranici. Debunker preporučuje Korisnicma da s vremena na vreme proveravaju ove Uslove korišćenja, kao i ostale pravilnike i politike koje se odnose na Aplikaciju i Servise, kako bi se upoznali sa eventualnim izmenama i dopunama. Pristupanje na vebsajt www.debunker.rs odnosno njegovim poddomenima,, odnosno nastavak korišćenja Aplikacije nakon izmena i dopuna Uslova Korišćenja smatraće se prihvatanjem takvih izmena i dopuna.
 4. Dok koriste Aplikaciju i Servise, Korisnici su u obavezi da se ponašanju u skadu sa ovim Uslovima korišćenja i relevantnim zakonodavstvom Republike Srbije.
 5. Korišćenje Aplikacije i/ili Servisa suprotno ovim Uslovima korišćenja, smatraće se kršenjem Uslova korišćenja.
 6. Debunker ima pravo da, po sopstvenom nahođenju, u bilo kom trenutku promeni kriterijume za pristup Aplikaciji ili Servisima i/ili zabrani pristup Aplikaciji i Servisima bilo kojoj individui ili entitetu privremeno ili trajno.

Član 2

Registracija Korisnika

 1. Naziv „Korisnici“ će se zajednički upotrebljavati da označi fizička ili pravna lica koja:
  1. pristupe vebsajtu www.debunker.rs, odnosno njegovim poddomenima bez registracije, samo za informativne svrhe (u daljem tekstu: „Gosti“) i
  2. registruju korisnički nalog na veb verziji Aplikacije (u daljem tekstu: „Registrovani korisnici“)
 2. Da bi Korisnik koristio Servise dostupne na i u vezi sa Aplikacijom, pre svega servis kreditni kalkulator, i servis plana otplate kredita, potrebno je da bude Registrovani korisnik, odnosno da registruje korisnički nalog. Gost, odnosno neregistrovani Korisnik će biti u mogućnosti da isključivo isproba „demo“ verziju servisa kreditni kalkulator, ali neće biti u mogućnosti da proba demo verziju servisa plana otplate.
 3. Korisnički nalog se otvara unošenjem email adrese, korisničkog imena (username) i lozinke u indikovano polje, nakon čega Vam od nas stiže verifikacioni mejl da je nalog aktiviran.
 4. Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom kreiranja korisničkog maloga navedu potpune, tačne i važeće podatke. Svaki Registrovani korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje su u vezi sa njegovim nalogom, kao i da obezbedi sigurnost šifre svog naloga. Nije dozvoljeno korišćenje naloga koji su u vlasništvu trećih lica, kao ni upotreba njihovih podataka za registraciju.
 5. U slučaju da je Vaš korisnički nalog neaktivan, odnosno da se niste ulogovali na otvoreni korisnički nalog u toku 2 (dve) godine od momenta otvaranja, automatski ćemo ga obrisati.

Član 3

Cilj Aplikacije i Servisa

 1. Cilj Aplikacije i Servisa je da na informativni način, besplatno ponudi servis kreditnog kalkulatora, servis plana otplate kredita i drugih dostupnih Servisa, kako bi Korisnicima, između ostalog, olakšala izračunavanje različitih varijabila u vezi sa uzimanjem bankarskih kredita, poput kamatnih stopa, perioda i plana otplate, izračunavanja rate kredita, kao i da olakša predvidivost ukupnih troškova u vezi bankarskih kredita na razumljiv i sveobuhvatan način (uzimajući u obzir ne samo bankarske, već i advokatske, notarske, troškove upisa hipoteke, osiguranja i slično).
 2. Korisnik se obavezuje da u indikovana polja, prilikom korišćenja Aplikacije i dostupnih Servisa, unese potpune, tačne i istinite tražene podatke.
 3. Debunker ne garantuje za tačnost informacija koju pruža Korisnicima, niti se informacije koje Korisnik dobije korišćenjem Aplikacije i Servisa mogu smatrati bilo kakvim pravnim, ekonomskim, finansijskim ili drugim savetom. Informacije i sadržaj dostupan na Aplikaciji i Servisima se ne mogu smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se mogu smatrati potpunom informacijom za donošenje ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka Korisnika. Cilj Aplikacije i Servisa nije da pruže bilo kakav savet na koji se Korisnici mogu osloniti, već da Korisnicima pruži besplatnu, isključivo informativnu i edukativnu pomoć prilikom izračunavanja komplikovanih varijabila u vezi sa uzimanjem kredita. Korisnik razume i prihvata da samostalno donosi odluku u vezi sa uzimanjem bankarskog kredita, a podaci koje dobije korišćenjem Aplikacije i Servisa mu mogu služiti samo informativno i u edukativne svrhe.
 4. Debunker u bilo kom slučaju nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja nastane za Korisnika u vezi sa informacijama koje je Korisnik dobio koristeći Aplikaciju i Servise.
 5. Prihvatanjem Uslova korišćenja Korisnici se slažu da Aplikacija i Servisi mogu uključivati oglasne poruke, linkove do drugih veb lokacija i obaveštenja administratora vebsajta. Prihvatanjem Uslova Korišćenja, Korisnik pristaje na prijem oglasnih poruka. Debunker ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa sadržajem oglasnih poruka koje se nalaze na Aplikaciji, već je takav sadržaj potpuna i isključiva odgovornost oglašivača, niti odgovara za sadržaj, funkcije, tačnost ili bilo koje druge aspekte drugih veb lokacija.
 6. Korisnici su isključivo odgovorni za donošenje sopstvenih finansijskih ili bilo kakvih drugih odluka. Mi možemo Korisnicima omogućiti prikupljanje informacija u vezi sa trećim licima – pružaocima usluga poput banki i slično, međutim, mi time ne podržavamo, ne odobravamo niti preporučujemo usluge ovih trećih lica, niti delamo kao agent ili punomoćnik navedenih trećih lica.
 7. Debunker preporučuje Korisnicima da, pre donošenja bilo kakvih finansijskih odluka, angažuju banku ili drugog pružaoca finansijskih usluga koji bi Korisnike posavetovao, uzimajući u obzir njihove individualne okolnosti. Debunker nije pružalac finansijskih usluga, niti pravni savetnik, što Korisnik apsolutno razume.

Član 4

Sadržaj i Korisnički sadržaj

 1. Za potrebe ovih Uslova korišćenja, termin „Sadržaj“ podrazumeva, ali se ne ograničava na informacije, podatke, tekst, fotografije, video i audio fajlove, pisane objave i komentare, softver, skripte, vizuale, dizajn, znake, žigove (logo) kreirane, distribuirane ili na drugi način učinjene dostupnim kroz Aplikaciju i Servise.
 2. Sadržaj predstavlja isključivo vlasništvo Debunkera i može se koristiti isključivo u privatne i nekomercijalne informativne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja na bilo koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja Debunkera.
 3. Pod terminom „Korisnički sadržaj“podrazumeva se svaki sadržaj koji je Korisnik kreirao, dodao, postavio, objavio, poslao ili distribuirao u Aplikaciji ili/ili kroz Servis. Korisnik garantuje da je sav Korisnički sadržaj tačan, potpun i važeći i u skladu sa relevantnim pozitivnim propisima i ovim Uslovima korišćenja.
 4. Debunker ne garantuje i ne preuzima bilo kakvu odgovornosti za: 1) potpunost, tačnost, istinitost, dostupnost, pravovremenost, bezbednost i pouzdanost bilo kog Sadržaja, niti garantuje i ne preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost, tačnost, dostupnost, pravovremenost, bezbednost i pouzdanost Korisničkog sadržaja; 2) naknadu bilo kakve štete na operativnom sistemu Korisnika, gubitak podataka, ili druge štete koja proističe iz njegovog pristupa ili korišćenja Aplikacije ili Servisa, odnosno bilo kog Sadržaja i/ili Korisničkog sadržana; 3) brisanje, ili nemogućnost da se skladišti ili prenese, svaki Sadržaj i/ili Korisnički sadržaj i druge komunikacije održavane od strane Aplikaciji i Servisa; i 4) da će Aplikacija i Servisi zadovoljiti zahteve Korisnika ili biti dostupne na neometan, bezbedan način ili bez grešaka. Korisnik nema prava da protiv Debunkera ulaže bilo kakav zahtev u vezi sa okolnostima navednim u ovoj tački, niti da potražuje bilo kakvu naknadu štete.

Član 5

Prava intelektualne svojine

 1. Sadržaj definisan članom 4 tačka 1 zaštićen je autorskim pravom i ostalim pravima intelektualne svojine u skladu sa zakonom, te pripada isključivo Debunker-u, odnosno trećim licima – partnerima Debunkera. Sadržaj se ne može ni na koji način koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Debunkera.
 2. Korisnik se obavezuje da će poštovati sve važeće zakone, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o intelektualnoj svojini prilikom korišćenja Aplikacije, Servisa i Sadržaja i da neće učiniti bilo šta što bi ugrozilo prava intelektualne svojine ili bilo koja druga prava Debunkera.
 3. Debunker zadržava sva prava intelektualne svojine na Aplikaciji, Servisima i Sadržaju u najširem obimu dozvoljenom relevantnim zakonima.
 4. Korisniku je zabranjeno da: kopira, menja, preprađuje, emituje/izvodi, distribuira, prodaje, ili pravi izvedena ili derivativna dela na osnovu Aplikacije, Servisa i /ili Sadržaja ili na bilo koji drugi način koristi ili zloupotrebljava Aplikaciju, Servis i Sadržaj. Korisniku je zabranjeno da vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod Aplikacije ili bilo kog njenog dela.
 5. Korisnik Debunkeru daje dozvolu i neekskluzivno pravo na korišćenje, uređivanje, vršenje izmena, reprodukciju, distribuciju, prikazivanje, pravljenje izvedenih/derivativnih dela i na druge načine korišćenje Korisničkog sadržaja u okviru Aplikacije i Servisa, s tim što se Debunker u ovom slučaju obavezuje da će preduzeti potrebne mere tako da navedene podatke anonimizuje, odnosno da ne otkriva identitet Korisnika ni u kom slučaju.
 6. Debunker ne garantuje dostupnost Sadržaja i Korisničkog sadržaja.
 7. Debunker zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju: ukloni, modifikuje ili na bilo koji način izmeni Sadržaj u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

Član 6

Pravila ponašanja Korisnika i kršenje pravila

 1. Korisnik je odgovoran za sve svoje radnje u vezi sa Korisničkim sadržajem, Aplikacijom i Servisima.
 2. Korisniku nije dozvoljeno (niti može da dozvoli trećim licima) da postavlja, otprema, preuzima, objavljuje, unosi ili na bilo koji način distribuira ili olakšava distribuciju Korisničkog sadržaja koristeći Aplikaciju ili putem Servisa:
  1. koji krši prava intelektualne svojine trećih lica, uključujući patente, žigove, autorska prava ili druga vlasnička prava, osim ukoliko ne postoji licenca ili neki drugi pravni osnov za objavlivanje takvog sadržaja;
  2. koji je netačan, neistinit, neprikladan, protivzakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, vulgaran, sadrži pornografske elemente, nepristojan, i može dovesti do govora mržnje, rasne, seksualne, verske ili nekog drugog oblika diskriminacije;
  3. koji može biti invazivan u odnosu na nečiju privatnost ili na bilo koji način kršiti prava bilo kojeg drugog Korisnika ili bilo koje treće strane;
  4. koji je poverljiv i/ili komercijalno osetljiv, odnosno koji se definiše kao poslovna tajna;
  5. koji je u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju;
  6. koji sadrži neovlašćen i nepoželjan reklamni material, “junk” mejlove, spam ili bilo koju drugu formu neodobrenog reklamiranja;
  7. koji sadrži viruse ili bilo koji kod, fajl ili program kreiran ili upotrebljen sa namerom da ošteti ili ometa ispravno funkcionisanje bilo kog softvera, hardvera, telekomonikacione opreme ili da neovlašćeno pristupa bilo kom sistemu, podacima, šiframa ili drugim informacijama Debunkera ili bilo kog povezanog trećeg lica;
  8. koji redstavlja bilo koju drugu osobu ili entitet, odnosno koji koristi bilo čije identifikacione podatke ili otkriva poverljive finansijske informacije trećih lica;
  9. koji ima za cilj da promoviše neki drugi sadržaj, što uključuje postavljanje linkova drugih kompanija, online prodavnica, a posebno konkurentskih platformi.
 3. Korisniku je zabranjeno da preduzima bilo kakve radnje koje: 1) uzrokuju ili mogu prouzrokovati nerazumno velika opterećenja mreže i infrastrukture Debunkera; 2) ometaju ili pokušavaju da ometaju regularno funkcionisanje Aplikacije, Servisa ili bilo kojih aktivnosti povezanih sa njima; 3) obaraju bilo koje sigurnosne protokole i funkcionalnosti Aplikacije i/ili Servisa (kao i tuđih naloga i sistema povezanih sa Aplikacijom i/ili Servisa); 4) pokreće bilo koji oblik spama ili automatizovanih poruka unutar Aplikacije i/ili Servisa.
 4. Korisniku je zabranjeno da: 1) koristiti obrnuti inženjering, dekompajlirati, rastavljati, dešifrovati ili na drugi način pokušavati da izvede izvorni kod za Aplikaciju i/ili Servise ili bilo koju povezanu tehnologiju, ili bilo koji deo istih kopira, ili modifikuje, odnosno da kreira derivativne ideje, proizvode i/ili usluge bazirane na Aplikaciji i/ili Servisima, ili bilo kojoj povezanoj tehnologiji (osim uz prethodnu izričitu pismenu dozvolu Debunkera);
 5. U slučaju kršenja pravila ponašanja i ograničenja predvidjenih u članu 6. ovih Uslova korišćenja, Debunker će:
  • poslati opomenu Korisniku da, u tačno odredjenom roku, ukloni ili izmeni Korisnički sadržaj koji je protivan ovim Uslovima korišćenja;
  • koliko Korisnik u predviđenom roku ne preduzme mere kako bi uskladio/izmenio Korisnički sadržaj, Debunker zadržava pravo da Korisniku privremeno suspenduje nalog ili trajno zabrani pristup Aplikaciji i Servisima, u kom slučaju će nalog Korisnika biti obrisan;
  • ukoliko dođe do suspenzije ili zabrane pristupa Aplikaciji i brisanja naloga na Aplikaciji, Korisnik nema pravo na naknadu štete zbog nemogućnosti korišćenja Aplikaciji koju je sam izazvao.

Član 7

Ograničenje odgovornosti Debunkera

 1. Korišćenje Aplikacije i Servisa je na isključivu odgovornost Korisnika.
 2. Debunker ne odgovara ni za kakav vid materijalne ili nematerijalne štete nastale u vezi sa upotrebom Aplikacije i Servisa, odnosno za štetu koja je nastala je u bilo kakvoj vezi sa Aplikacijom i Servisima.
 3. Debunker ne odgovara za bilo kakav Sadržaj kojem Korisnik pristupa u okviru Aplikacije i Servisa, odnosno ne odgovara za tačnost, autorska prava niti bilo koje druge pravne i nepravne aspekte Sadržaja.
 4. Imajući u vidu da Aplikacija i Servisi imaju za cilj da pruže informativnu pomoć u vezi sa kalkulacijama varijabila za kredite i slično, Debunker ne odgovara ni za kakvu štetu koja nastane Korisnicima u vezi sa informacijama dobijenim preko Aplikacije i Servisa.
 5. Informacije koje Aplikacije i Servisi pruže korisnicima se ne smatraju pravnim, finansijskim, ekonomskim ili bilo kakvim drugim savetom, i Korisnici prihvataju da ne mogu da na osnovu navedenih informacija donose bilo kakve odluke. Korisnici prihvataju i konstatuju da su jedini odgovorni za donošenje sopstvenih odluka u vezi sa uzimanjem kredita, te da nemaju prava da od Debunkera potražuju bilo kakvu naknadu eventualne štete u vezi ovog.
 6. Debunker ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom kreiranja naloga na Aplikaciji, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke.
 7. Debunker ne odgovara za povrede prava intelektualne svojine od strane Korisnika, koje se mogu odnositi na Korisnički sadržaj. Korisnik isključivo odgovara za sopstvena ili tuđa prava intelektualne svojine na Korisničkom sadržaju koji je sam postavio.
 8. Debunker nije u mogućnosti da garantuje neprekidnost korišćenja Aplikacije i Servisa, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog dela Aplikacije i/ili Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Aplikacije, zbog eventualnih tehničkih problema ili više sile.
 9. Aplikacija i Servisi mogu biti privremeno nedostupni ili dostupni u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Aplikacije i Servisa, Korisnici će blagovremeno biti obavešteni od strane Debunkera, putem objave na Debunkerovim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.
 10. Debunker zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Aplikacije i/ili Servisa bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Aplikacije, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.
 11. Debunker ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
 12. Aplikacija, Servisi i Sadržaj su “kao što jesu” i “kao što su dostupni” bez ikakvih izričitih ili podrazumevanih garancija, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevajuće garancije komercijalne prirode, pogodnosti za određenu namenu i nekršenja.

Član 8

Merodavno pravo i nadležni sud

 1. Ovi Uslovi korišćenja će biti isključivo tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije.
 2. Za eventualne sporove koji nastanu iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, nadležan je sud u Beogradu, u Republici Srbiji.

Član 9

Ostale odredbe

 1. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju celokupan sporazum između Debunkera i Korisnika u vezi sa korišćenjem Aplikacije i Servisa i zamenjuje sve prethodne ili trenutne predloge ili komunikacije (pisane, usmene ili elektronske) između Debunkera i Korisnika. Ukoliko se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neizvršiva, ista će biti zamenjena ili izmenjena u skladu sa zakonom, kako bi ovi Uslovi korišćenja ostali potpuno primenljivi, u skladu sa zakonom. Nemogućnost bilo koje strane da ostvari bilo koje pravo predviđeno ovim Uslovima korišćenja, neće se odraziti na primenu i ostvarivanje drugih prava predviđenih Uslovima korišćenja.
 2. Korisnik nema pravo da vrši prenos prava i obaveza ustanovljenih ovim Uslovima korišćenja bilo kom trećem licu, bez prethodne pisane saglasnosti Debunkera. Debunker zadržava pravo da prenese, dodeli ili delegira bilo koje svoje pravo ili obavezu iz ovih Uslova korišćenja bez prethodne saglasnosti Korisnika.